Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej


Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy Środa Wielkopolska  21.08.2017 r.
 
Nabór wniosków REZERWA KFS 2017 rok.

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej ogłasza nabór wniosków Pracodawców o przyznanie środków z rezerwy KFS na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.
Wnioski będą przyjmowane w terminie:
od 24 sierpnia do 25 sierpnia 2017 roku
Wnioski złożone przed lub po terminie naboru pozostawia się bez rozpatrzenia.
               Umowa dotyczy tylko kształcenia ustawicznego, które się nie rozpoczęło.
 
O przyznanie środków z rezerwy KFS w 2017 roku może ubiegać się Pracodawca, który spełni łącznie co najmniej jeden z priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i jeden priorytet wydatkowania rezerwy określony przez Radę Rynku Pracy.
 
Na finansowanie kształcenia ustawicznego w ramach rezerwy KFS,  Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej dysponuje łączną kwotą 36,7 tysięcy złotych.
 
Ze względu na racjonalność wydatkowania środków publicznych, oraz na ich ograniczoną pulę PUP postanawia, że szkolenia z KFS nie powinny przekraczać kwoty 4.000,00 zł. na jednego uczestnika kształcenia ustawicznego.
 
Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
 1.  wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowetransport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
Pracodawca powinien posiadać przypisany dla przeważającego rodzaju prowadzonej przez siebie działalności kod PKD.
2.  wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
- Ze wsparcia w/w priorytetu mogą skorzystać pracodawcy bez względu na rodzaj prowadzonej działalności. Wnioskowana forma kształcenia ustawicznego musi dotyczyć zawodu deficytowego na terenie powiatu średzkiego oraz województwa wielkopolskiego wskazanego w badaniu „Barometr zawodów 2017"
Barometr zawodów  - powiat średzki 2017
agenci ubezpieczeniowi, archiwiści i muzealnicy, bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji naukowej, blacharze i lakiernicy samochodowi, brukarze, cieśle i stolarze budowlani, cukiernicy, dekarze i blacharze budowlani, dentyści, diagności samochodowi, elektromechanicy i elektromonterzy, fryzjerzy, kelnerzy i barmani, kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, kierownicy sprzedaży, kosmetyczki, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, kucharze, lakiernicy, magazynierzy, malarze budowlani, masarze i przetwórcy ryb, mechanicy pojazdów samochodowych, monterzy elektronicy, monterzy instalacji budowlanych, monterzy konstrukcji metalowych, murarze i tynkarze, nauczyciele języków obcych i lektorzy, nauczyciele nauczania początkowego, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele szkół specjalnych, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, operatorzy obrabiarek skrawających, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, piekarze, pomoce kuchenne, posadzkarze, pozostali specjaliści edukacji, pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych, pracownicy ochrony fizycznej, pracownicy przetwórstwa spożywczego, pracownicy socjalni, recepcjoniści i rejestratorzy, robotnicy budowlani, robotnicy obróbki drewna i stolarze, spawacze, specjaliści ds. organizacji produkcji, specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji, spedytorzy i logistycy, sprzedawcy i kasjerzy, ślusarze,  tapicerzy, technicy mechanicy, technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie, terapeuci zajęciowi, weterynarze, zaopatrzeniowcy i dostawcy.
 
Barometr zawodów - województwo wielkopolskie 2017
betoniarze i zbrojarze, blacharze i lakiernicy samochodowi, brukarze, cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, elektromechanicy i elektromonterzy, fryzjerzy, inżynierowie mechanicy, kelnerzy i barmani, kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, kosmetyczki, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, kucharze, lakiernicy, lekarze, magazynierzy, malarze budowlani, masarze i przetwórcy ryb, mechanicy pojazdów samochodowych, monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy obrabiarek skrawających, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, piekarze, pielęgniarki i położne, posadzkarze, pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych, robotnicy budowlani, robotnicy obróbki drewna i stolarze, samodzielni księgowi, spawacze, spedytorzy i logistycy, sprzedawcy i kasjerzy, szefowie kuchni, ślusarze, tapicerzy, technicy elektrycy, technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie.
 1.  wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
 
                                    Priorytety Rady Rynku Pracy:
a) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury),
b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia,
c) wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych,
d) wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978).
 
Środki z KFS mogą być przeznaczone na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, na które składają się:
- określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
- egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:                                                                                                                                                                                                                          
 1. w wysokości 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (pozostałe 20% pracodawca pokrywa z własnych środków);
 2. w wysokości 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca jest mikroprzedsiębiorcą, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia o czym informuje się pracodawcę na piśmie, w przypadku:
1. niepoprawienia wniosku we wskazanym przez Urząd terminie lub
2. niedołączenia do wniosku załączników wymaganych w § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z KFS (Dz.U. z 2016 r., poz. 2155)
- Przy rozpatrywaniu wniosków Urząd będzie uwzględniał  w oparcie o § 6 ust. 5 w/w rozporządzenia kryteria:
1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
5) w przypadku kursów - posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.
-Wsparcie w ramach KFS jest instrumentem fakultatywnym, co oznacza, że wniosek może zostać przyjęty do realizacji, odrzucony, uzupełniony lub poprawiony w wyniku negocjacji w celu ustalenia: ceny usługi kształcenia ustawicznego, liczby osób objętych kształceniem, organizatora usługi, programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu.
- Celem negocjacji jest zapewnienie najwyższej jakości usługi i racjonalnego wydatkowania środków publicznych.
- Ocena wniosków dokonywana będzie w dwóch etapach:
Pierwszy etap - Ocena formalna wniosku
Drugi etap - Ocena merytoryczna wniosku
- Pracodawca zawiera z pracownikiem umowę o finansowanie pracownikowi kosztów kształcenia ustawicznego. Kserokopię umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem należy dostarczyć w ciągu 14 dni od podpisania umowy pomiędzy Pracodawcą a Urzędem.
- Dyrektor Urzędu, w ramach posiadanych środków finansowych, podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania środków z KFS.
- O sposobie rozpatrzenia wniosku Urząd powiadamia Wnioskodawcę w formie pisemnej
w okresie nieprzekraczającym 30 dni od dnia złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów.
- W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Starosta zawiera  z pracodawcą umowę o finansowaniu działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy
- W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Urząd uzasadnia odmowę dofinansowania ze środków KFS wnioskowanego kształcenia ustawicznego. Negatywne rozpatrzenie wniosku nie  podlega procedurom odwoławczym.
- W przypadku, gdy wniosek o przyznanie środków z KFS jest wypełniony nieprawidłowo, Urząd wyznacza pracodawcy termin nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni do jego poprawienia. (Wniosek pozostanie bez rozpatrzenia, gdy nie zostanie poprawiony przez pracodawcę w wyznaczonym terminie)
- Środki z KFS przyznane pracodawcy prowadzącemu działalność gospodarczą stanowią pomoc  udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Do działań, które nie podlegają sfinansowaniu należą m.in.:
 • konferencje, kongresy, warsztaty, zjazdy branżowe,
 • szkolenia miękkie,
 • kształcenie ustawiczne realizowane poza granicami Polski,
 • studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie,
 • szkolenia obowiązkowe, np. BHP i PPOŻ,
 • badania okresowe,
 • koszty przejazdów, zakwaterowania oraz wyżywienia w trakcie kształcenia.
Skorzystać ze środków KFS nie mogą m.in. :
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą nie zatrudniające pracownika na podstawie umowy o pracę,
 • osoby współpracujące przy prowadzeniu działalności gospodarczej -  zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych są to: małżonek, dzieci własne lub dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodzice oraz macocha i ojczym, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracujące przy prowadzeniu działalności,
 • lekarze i lekarze dentyści, którzy chcą sfinansować szkolenia specjalizacyjne i staże podyplomowe wraz z kosztami obsługi określone w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a także pielęgniarki i położne które chcą sfinansować specjalizacje, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej,
 • pracownicy będący na: urlopie macierzyńskim/ojcowskim/wychowawczym, urlopie bezpłatnym,
 • osoby pełniące funkcje zarządcze w spółkach prawa handlowego (z wyjątkiem sytuacji, gdy osoby te zatrudnione są na umowę o pracę w spółce),
 • prezes spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który jest jedynym lub większościowym udziałowcem,
 • osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • pracodawcy chcący realizować samodzielnie kształcenie ustawiczne dla swoich pracowników, bez udziału zewnętrznych instytucji szkoleniowych.
 
Wnioski należy składać :
w formie papierowej w sekretariacie (I piętro) Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej, ul. Kosynierów 46, pok. 15 w godzinach pracy Urzędu.
Wszystkie dokumenty składane w kopii powinny zawierać klauzulę "  za zgodność z oryginałem"   umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z datą i pieczęcią imienną osoby składającej podpis lub czytelnym podpisem osób uprawnionych do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.
 
Zasady, wnioski oraz wszystkie niezbędne załączniki obowiązujące w 2017 roku dostępne są do pobrania w siedzibie Urzędu pokój nr 9 lub bezpośrednio ze strony internetowej Urzędu tj. www.srodawielkopolska.praca.gov.pl w zakładce : Dla pracodawców i przedsiębiorców (Krajowy Fundusz Szkoleniowy)
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (61) 285-80-32 w. 37 lub w siedzibie Urzędu pok. 9
 
1. Wniosek z załącznikami:
Załącznik nr 1 - Oświadczenie wnioskodawcy;
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o  uzyskanej pomocy de minimis;
Załącznik nr 3 - Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
Załącznik nr 4 - Informacja z instytucji szkoleniowej
Załącznik nr 5 - Informacja o studiach podyplomowych
Załącznik nr 6 - Informacja z instytucji egzaminującej
Załącznik nr 7 - Wykaz osób, które mają zostać objęte kształceniem ustawicznym
Załącznik nr 8 - Oświadczenie pracownika/pracodawcy.
Załącznik nr 9 -  Program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu
2. Zasady przyznawania Pracodawcy środków z KFS
3. Barometr zawodów 2017 powiat średzki
4. Barometr zawodów 2017 województwo wielkopolskie
5. Wytyczne KFS na 2017
6. Informacja o priorytetach wydatkowania środków z KFS 2017.

Dokumenty do pobrania:
Załączniki
Barometr Zawodów 2017 powiat średzki
Barometr Zawodów 2017 województwo wielkopolskie
Informacja o priorytetach wydatkowania środków z KFS 2017
KFS_Wytyczne na 2017
Wniosek z rezerwy KFS 2017
Załącznik 1 - Oświadczenie wnioskodawcy
Załącznik 2 - Oświadczenie o pomocy de minimis
Załącznik 3 - Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Załącznik 4 - Informacja z instytucji szkoleniowej
Załącznik 5 - Informacja o studiach podyplomowych
Załącznik 6 - Informacja z instytucji egzaminującej
Załącznik 7 - Wykaz osób, które mają zostać objęte działaniami finansowymi
Załącznik 8 - Oświadczenie pracownika pracodawcy
Załącznik 9 - Program kształcenia ustawicznego
Zasady przyznawania Pracodawcy środków z KFS 2017

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę